Všeobecné smluvní podmínky poskytování služeb na portálu Yellobar.com

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem webového portálu https://www.yellobar.com (dále jen „Portál“) je Yellobar s.r.o., IČ: 07486596, s místem podnikání Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsán v obchodním rejstříku ode dne 24.09.2018, tel. +420723807087, email: hi@yellobar.com, ( dále jen „Provozovatel“).
 2. Provozovatel poskytuje na Portálu a jeho přidružených subdoménách, které jsou provozovány Provozovatelem, služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace, které slouží zejména k seznamování lidí, komunikaci apod., uživatelé Portálu tak mohou posílat zprávy jiným uživatelům, zanechávat veřejné příspěvky na s profilu apod. ( dále jen „Služby“).
 3. Uživatelem Portálu se rozumí kterákoliv fyzická osoba, která se zaregistruje na Portálu za účelem využívání Služeb poskytovaných Provozovatelem na Portálu.
 4. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele a Uživatele. Pokud Třetí osoba začne využívat Služby Provozovatele, vztahují se na vztah Provozovatele a Třetí osoby ustanovení těchto Podmínek.
 5. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Provozovatele.
 6. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Provozovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.
  1. Obsah Provozovatele. Obsahem Provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Provozovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
  2. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.
  3. Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb
 7. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem (dále také jen „Podmínky“).

II. Služby

 1. Základní verze Služeb je poskytována zdarma, pro zprovoznění plné verze Služeb hradí Registrovaný uživatel jednorázový registrační poplatek 299 Kč, který je nevratný.
 2. Registrovaný uživatel má také právo využít placený Inzerát (dále jen “Placené služby”), na základě které je zobrazován na titulní stránce všech uživatelů a v sidebaru na dalších subdoménách Provozovatele, a to dle vlastních preferencí na vybrané časové období.
 3. V případě, že si Registrovaný uživatele vybere Placené služby a tyto i zaplatí bude mezi Registrovaným uživatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb podle § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“).
 4. Cena Placené služby se bude odvíjet od volby Registrovaného uživatele. Ceník placených služeb bude dostupný na Portálu pod odkazem Zveřejnit inzerát. Provozovatel není plátcem DPH.
 5. Výběr Placené služby je podmíněn dostatečným zůstatkem kreditů, které si Registrovaný uživatel dobíjí prostřednictvím platebních metod Provozovatele.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny Placených služeb, Uživatel má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb a zrušit si Uživatelský profil. Změnu ceny placených služeb je Provozovatel povinen zaslat Registrovanému uživateli na e-mail jím uvedený při jeho registraci.
 7. Platba je realizována výhradně prostřednictvím 3D Secure platební brány, a to v českých korunách.
 8. Storno objednávky Placených služeb realizuje Registrovaný uživatel přímo prostřednictvím platební brány a o stornu objednávky informuje Provozovatele na adrese: hi@yellobar.com.
 9. Provozovatel po ohlášení storna objednávky vrací již uskutečněnou platbu výhradně na účet Uživatele, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí storna objednávky.
 10. V případě odstoupení od smlouvy nebo zrušení Uživatelského profilu Uživatele je Provozovatel povinen Uživateli vrátit zůstatek na jeho účtu na účet, ze kterého byly prostředky odeslány nebo na účet sdělení Uživatelem.

III. Registrace Uživatele

 1. Registrace. Pro užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se užívání Služby těmito Podmínkami. Uživatel či Třetí osoba je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Uživatel nebo Třetí osoba s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze svéprávná osoba starší 18 let.
 3. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Provozovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení dle dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
 4. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání cookies. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb.
 5. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský profil. Uživateli bude na jím zadanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení registrace současně s odkazem, prostřednictvím kterého si bude moci svůj Uživatelský profil aktivovat.
 6. Na registraci Služeb Provozovatele není právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady Uživatelský profil i bez udání důvodu.
 7. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
 8. V rámci registrace je Uživatel oprávněn uveřejnit profilovou fotku, která nebude erotického a pornografického charakteru. V opačném případě bude takový profil smazán ihned bez náhrady.
 9. V případě, že Provozovatel vyzve Uživatele k ověření fotografie při registraci, je Uživatel povinen do 10 dnů od výzvy Provozovateli prokázat, že je skutečně osoba na uveřejněné fotografii. V případě, že tak neučiní, nebude mu účet aktivován.
 10. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit registraci na Portálu.
 11. Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění ukončit registraci Uživatele, smazat příspěvky, zprávy nebo profil Uživatele, a to zejména v případech, kdy Uživatel:
  1. postupuje v rozporu s těmito Podmínkami či porušil některé jejich ustanovení;
  2. jedná v rozporu s platnými právními předpisy České republiky anebo v rozporu s dobrými mravy anebo etickými pravidly;
  3. uveřejňuje erotické, sexuální, pornografické či jiné nevhodné fotografie nebo texty, případně fotografie či texty porušující autorská práva, nebo obsahující loga či reklamní texty apod.
  4. obtěžuje ostatní Uživatele Třetí osoby;
  5. uvádí Uživatele a Třetí osoby v omyl používáním stejného nebo obdobného jména či jiných identifikačních údajů jiného Uživatele;
  6. jedná s cílem poškodit Provozovatele nebo negativně ovlivnit fungování Portálu;
  7. používá hrubé či vulgární výrazy ve veřejné diskuzi;
  8. používá Služby ke komerčním účelům;
  9. uvádí na svém Uživatelském profilu jakékoliv komerční či reklamní texty.
 12. V případě, že se Uživatel dopustí jakéhokoli výše uvedeného jednání, je Provozovatel oprávněn ke smazání Uživatelského profilu bez náhrady.
 13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné následky a škody, kdy bude postupovat v souladu s výše uvedenými pravidly.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že Služba je určena výhradně svéprávným osobám starším 18-ti let.
 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které do systému poskytl, poskytl dobrovolně a tyto údaje jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. Rovněž všechny zprávy jsou zasílány a příspěvky vkládány dobrovolně. Veškerá činnost Uživatele je čistě dobrovolná a ten za ni nese odpovědnost.
 3. Uživatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.
 4. Uživatel bere na vědomí, že registrace ke Službě je čistě osobního charakteru.
 5. Uživatel se zavazuje, že Uživatelský profil nepřevede na jinou osobu a ani nepovolí jiné osobě, aby využívala jeho Uživatelský profil.
 6. Uživatel může mít registrován pouze jeden profil. V případě, že bude zjištěno, že Uživatel má registrováno více profilů, budou všechny tyto profily vymazány.
 7. Uživatel není oprávněn sdělit své přihlašovací údaje jiné osobě, jinak odpovídá za škodu, která porušením tohoto zákazu vznikne.
 8. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Provozovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah uživatele bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Provozovateli nevýhradní a neomezenou licenci k níže uvedeným způsobům užití předmětu licence dle čl. VI těchto Podmínek.
 9. Předmětem licence se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese v rámci Služby.
 10. Uživatel si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Provozovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob
 11. Uživatel nesmí zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám, nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Portálu posílat vzkazy z Uživatelského profilu, nebo psát vzkazy jménem těchto neregistrovaných osob.
 12. Uživateli, kterému byl smazán Uživatelský profil, již není povoleno založení dalšího profilu pod stejným uživatelským jménem.
 13. Uživatel neuvádí v rámci Služby žádné údaje, které by byly v rozporu se Zásadami ochrany osobních údajů.
 14. Uživatel se zavazuje, že nebude na veřejně přístupná místa na Služby vkládat žádné kontaktní údaje (telefon, email, webové adresy, apod.), a to jak textovou, tak jinou formou.
 15. Uživatel nesmí jakkoliv poškozovat dobré jméno a pověst Služby, Provozovatele.
 16. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách užívání nesmí Uživatel upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze Služby, ani z nich vytvářet odvozená díla.
 17. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, kterým by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem, nebo jeho partnery, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby jinými osobami.
 18. Uživatel pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem provozovatelem.
 19. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli.
 20. Uživatel se zavazuje, že se nebude v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně emailové schránky apod.) Uživatele.
 4. Provozovatel se zavazuje, že nebude editovat či měnit Uživatelský profil Uživatele, pokud nebude v rozporu s těmito Podmínkami.
 5. Provozovatel se zavazuje, že nebude poskytovat žádné informace ani fotografie Uživatele třetím osobám mimo poskytování Služeb a ani nebude tyto informace využívat v rámci marketingové kampaně, pokud k tomu nedá Uživatel výslovný písemný souhlas.
 6. V případě, že Provozovatel bude upozorněn na nevhodný příspěvek, tj. příspěvek, který bude porušovat tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn učinit všechna nezbytná opatření k nápravě, které jsou v souladu s těmito Podmínkami.
 7. Provozovatel není povinen odstraňovat příspěvky Uživatelů na žádost jiných Uživatelů, pokud tyto příspěvky nejsou v rozporu s těmito Podmínkami nebo platnými právními předpisy České republiky.
 8. Provozovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele chránit v souvislosti se Zásadami ochrany osobních údajů.

VI. Licence Uživatele

 1. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Provozovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Provozovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Provozovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Provozovateli. Předmětem Licence Provozovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Provozovatele.
  1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Provozovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence Provozovateli dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Provozovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
  2. Provozovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Provozovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Provozovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
  3. Provozovatel není povinen Předmětu Licence Provozovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Provozovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Provozovatelem.
  4. Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele Provozovateli povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. těchto Podmínek.
 2. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Provozovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
  1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
  2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
  3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
  4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
  6. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  7. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  8. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
  9. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
  10. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
  11. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
  12. obsahuje nepravdivý údaj o jiném člověku, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  13. podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
  14. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
  15. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
 3. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Provozovateli Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto čl. VI Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

VII. Záruky a odpovědnost

 1. Služby poskytované Provozovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Provozovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
  1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
  2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,
  3. Služby budou poskytovány bez chyb,
  4. Obsah Provozovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob
 2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, zejména Služby email,
  2. nedoručení emailu či doručení poškozeného či neúplného emailu,
  3. neodeslání emailu či odeslání poškozeného či neúplného emailu,
  4. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do emailové schránky, nebo která do emailové schránky vytvořil či uložil,
  5. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
  6. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému profilu,
  7. jakýkoliv jiný následek používání Služeb,
 3. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.
 4. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel v systému uvede, případně obsah zpráv a jiných příspěvků, neposkytne třetí osobě, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR či jiných orgánů činných v trestním řízení či orgánů státní správy oprávněných k vyžádání těchto informací dle platných právních předpisů České republiky.
 5. Provozovatel v souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, nenese odpovědnost za chování a činnost Uživatele Služeb a obsah zpráv, příspěvků včetně fotografií publikovaných v rámci Služby. Za obsah profilu, odesílaných zpráv a uveřejňovaných příspěvků je plně odpovědný Uživatel, který je do Služby vkládá. Tímto není dotčeno právo Provozovatele na odstranění profilu, zpráv či příspěvků v případě porušení těchto Podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů.

IX. Souhlas s Podmínkami a změny Podmínek

 1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Provozovatel Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 3. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatel, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek

X. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel Placené služby má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu písemnou formou (e-mail, dopis).
 2. Lhůta pro odstoupení začíná běžet po obdržení poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, avšak nikoliv před uzavřením smlouvy a ani před splněním informačních povinností ze strany Provozovatele.
 3. Pro za chování lhůty dle bodu 10.1. postačí odeslání odstoupení od smlouvy v den jejího uplynutí.
 4. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění.
 5. Provozovatel je povinen vrátit zbývající finanční prostředky na jeho účtu Registrovanému uživateli do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

XI. Závěrečné ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Provozovatele doručením na adresu sídla Provozovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Provozovatele doručením na emailovou adresu hi@yellobar.com nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420723807087 nebo prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci). V případě, že Registrovaný uživatel nebude s novými Podmínkami souhlasit, je oprávněn zrušit svou registraci ke Službě. Registrovaní uživatelé či Neregistrovaní uživatelé, kteří budou nadále požívat poskytované Služby, platí, že s novými Podmínkami souhlasí.
 2. Vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí českým právem.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2014

V Praze dne 1.6.2014. Aktualizováno dne 26.3.2020.

Nastavení Cookies