VIII. Ochrana osobních údajů

Dříve součástí Všeobecných smluvních podmínek. Nově nahrazeno Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  1. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III Podmínek vyžaduje Provozovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Provozovateli další nepovinné údaje.
  2. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Provozovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 2. Ochrana Osobních údajů. Provozovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
  1. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským profilům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 3. Omezení nakládání s údaji. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.
 5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek Provozovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle čl. VIII. těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb.
 6. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
 7. Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. VIII. Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského profilu tento souhlas písemně odvolat na adrese Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského profilu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
 8. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského profilu právo kdykoliv požádat Provozovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Provozovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Provozovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 10. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Provozovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
Nastavení Cookies